ติดตามงานและข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์กลุ่มตำบลควนมะพร้าว

ติดตามงานและข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์กลุ่มตำบลควนมะพร้าว

22 เมษายน 2564
นายปริญญา สุภาไชยกิจนายปริญญา สุภาไชยกิจ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หาข่าวการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า(Covid-19) และเฝ้าระวังไม่ให้ติดโรคระบาดดังกล่าว

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รู้เพิ่มมากขึ้นว่าที่ไหนในพัทลุงมีคนติดบ้าง และบริเวณไหนเป็นพื้นที่เสียภัย เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ติดเชื้อ