เรียนการเงิน

เรียนการเงิน

18 เมษายน 2564
นางสาวนูรูลมุมีนะห์  เจ๊ะเด็งนางสาวนูรูลมุมีนะห์ เจ๊ะเด็ง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

บทที่ 3 สร้างความมั่งคั่งแบบ Step-by-Step รู้จักกระบวนการสร้างความมั่งคั่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม