เรียนการเงิน

เรียนการเงิน

17 เมษายน 2564
นางสาวนูรูลมุมีนะห์  เจ๊ะเด็งนางสาวนูรูลมุมีนะห์ เจ๊ะเด็ง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

บทที่ 2 เคล็ดลับง่ายๆสู่ความมั่งคั่ง 4 รู้สู่ความมั่งคั่ง (2)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม