เรียนการเงิน SET

เรียนการเงิน SET

14 เมษายน 2564
นางสาวนูรูลมุมีนะห์  เจ๊ะเด็งนางสาวนูรูลมุมีนะห์ เจ๊ะเด็ง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม